Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Mẫu số: 02/MTK GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

          GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ                                        

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): …………………………………………..

Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:

Tên đơn vị:

Quyết định thành lập số: ……………………. Mã ĐVQHNS:………………………………………..

Do cơ quan: ………………………………………………………………. Cấp ngày:……………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………….. Điện thoại:…………………….

Họ và tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………………….

Quyết định bổ nhiệm: Số……………ngày………tháng………năm ……………………………………….

CMND số: …………….. Ngày…… tháng….. năm……. Nơi cấp:…………………………………..

Tên cơ quan cấp trên: …………………………………………………………………………………………

Yêu cầu mở tài khoản: ……………………………………………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước: ………………………………………………………………………………………

Để giao dịch về: …………………………………………………………………………………………………

Mẫu chữ ký:

  Mẫu dấu:    (1)                            (2)

                                                                                      …………, ngày…… .tháng……. năm ……..

Chủ tài khoản                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:……………………………………. Tên tài khoản kế toán:………………………………………………………..

Mã cấp NS:………………………………………………… Mã ĐVQHNS:……………………………………………………………………

(Trong đó:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Ngày bắt đầu hoạt động:………………………………………………………………………………………………………………………..

Có giá trị đến ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                    Duyệt y

                                                                                                 …………, ngày……. tháng…… .năm ……..

                     Kế toán trưởng                                                                       Giám đốc

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                        PHẦN BỔ SUNG

– Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:………………, ngày…..tháng….năm……..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2013/thang07/31/DN-thay-doi-mau-dau.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/giay-de-nghi-thay-doi-mau-dau-chu-ky/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)