Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ …. NĂM …

(Kèm theo Công văn số …/ngày … tháng … năm …)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
 năm sinh

Chức danh/
chức vụ

Ngạch/chức
 danh nghề nghiệp,
 bậc lương hiện hưởng

   

Nam

Nữ

 

Ngạch/chức
danh nghề 
nghiệp

Bậc

Hệ số

Thời tính
 nâng bậc
 lương lần
 sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang01/25/mau-so-1.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/danh-sach-cong-chuc-vien-chuc-de-nghi-nang-bac-luong-thuong-xuyen/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)