Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

 CÔNG TY………………………. Số: ……………………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

 Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:…………………………  Mẫu số B 01b – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006...

Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

 Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:…………………………  Mẫu số B 01b – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006...

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu 1)

Tên Công ty: Địa chỉ: Báo cáo tài chính Quí……Năm……….. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Phương pháp trực tiếp) Quý … năm 20… Đơn vị: VND Download văn bản...

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tên Công ty: Địa chỉ: Báo cáo tài chính Quí……Năm……….. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý … năm 20… MẪU SỐ B 02-DN Đơn vị: VND Download văn...

Bổ sung báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

Tên Công ty: Địa chỉ: Báo cáo tài chính Quí……Năm……….. BỔ SUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ngày … tháng … năm 20...  Đơn vị: VND Download...

Mẫu Bảng cân đối kế toán

 Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:…………………………  Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của...

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– *** —– Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 20… HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN Bên...

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

 PHÒNG ……….. TỈNH (THÀNH PHỐ)……………   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...

Giấy xác nhận

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ——–*——— GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TY ………có địa chỉ tại: ………………………, tại đây xác nhận: CÔNG...

Mẫu giấy cam đoan của tác giả

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ********* GIẤY CAM ĐOAN Tên tôi là: ……………………………. Số CMTND: ……………do Công an …… ngày … Sinh...

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-***———- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 1....

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

 ( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU ……., ngày … tháng …. năm ….. Kính gửi: …………… (tên Bên mời thầu) Ngân...

Đơn dự thầu

( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ĐƠN DỰ THẦU Kính gửi: ………………… (Bên mời thầu) 1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu của (Bên mời...

Thư mời thầu

 ( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) THƯ­ MỜI THẦU ….., ngày ….. tháng …. năm ….. Kính gửi: ……………………….. (tên và địa chỉ của nhà...

Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—— Hà nội, ngày……. tháng…. năm 20…. GIẤY XÁC NHẬN MÂU THUẪN VỢ CHỒNG Tên...

Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN (dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước...

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: …………………………………………………………………… Tôi...

Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kính gửi: …………………………………………………………. Tôi...