Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Phương pháp trực tiếp

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp (DN). BCLCTT...

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

 Mẫu số: 04 – 2/TNCN GiẤY ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự...

Mẫu Bảng cân đối kế toán

 Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:…………………………  Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của...

Mẫu bảng kê mua hàng

 Đơn vị:…………………… Bộ phận:………………… Mã đơn vị SDNS:……………..  Mẫu số C24-HD (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng...

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Quyết định tạm đình chỉ vụ án

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Giấy chứng nhận người bào chữa

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../…/HS-GCNNBC (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu biên bản kiểm kê

 Đơn vị:…………………… Bộ phận:………………… Mã đơn vị SDNS:……………..  Mẫu số C35-HD (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng...

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

………………………. Số: ……………………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

 CÔNG TY………………………. Số: ……………………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu Bảng chấm công

Đơn vị:……………………………… Địa chỉ:……………………………… Mẫu số: 01a-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ...

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở):…….. Đơn vị:…….. BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng:……….Năm:…………….   Download văn bản để xem thêm chi tiết. Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BangthanhtoanLuong.doc Nguồn:...

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

 BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN Tháng…………..Năm………….. Tên cơ sở kinh doanh:………… Mã số:…………………………….. Địa...

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

 BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng) Tháng…………..Năm………….. Tên cơ sở kinh doanh:……………… Mã...

Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——– GIẤY BẢO LÃNH(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài...

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————– GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI Chúng...

Mẫu lý lịch cá nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Dùng để làm thủ tục đăng...