Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Mẫu tham khảo hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành...

Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————— ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: ………………………………….. …………………………………….. Tên...

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————-  ...

Giấy khai sinh (bản sao)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————– GIẤY KHAI SINH (BẢN SAO) Họ và tên:……………………………………………………………..Giới...

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho cho biểu mẫu kế toán. PHIẾU XUẤT KHO Ngày …… tháng …… năm 20…. Số: ……………………………………. Nợ: ………………………………….Có: …………………………………. Họ và tên người...

Quyết định số 31/2006/QÐ-BVHTT

Quyết định số 31/2006/QÐ-BVHTT của Bộ Văn hóa – Thông tin: Ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản.  QUYẾT...

Thủ tục gia hạn giấy phép ICP

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP WEBSITE Chúng tôi hướng dẫn và cung cấp thông tin về thủ tục xin gia hạn giấy phép trang tin điện tử (giấy phép website) cho các bạn như sau: 1. Chuẩn bị tài liệu...

Thủ tục xin cấp giấy phép ICP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG WEBSITE (ICP) Theo quyết định 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại...

Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng minh nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN  Kính gửi:……………………………………………… ………………………...

Bảng cân đối kế toán

  Những thông tin chung về doanh nghiệp Trong báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau: Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo Ngày kết thúc kỳ kế toán năm Ngày...

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đăng ký dự thi chương trình: Họ và tên thí sinh (IN HOA): …………………………………………………………………………...

Mẫu xác nhận thu hồi thẻ BHYT

 Giấy xác nhận thu hồi thẻ BHYT  Bảo hiểm xã hội quận, huyện…..  thành phố Hà Nội xác nhận: Đã thu hồi thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đối với trường hợp: Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Số thẻ BHYT: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Hạn sử dụng thẻ BHYT: ……………………………………………………………………………………………………………………… Cha mẹ hoặc người giám hộ: ………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ nơi đang cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………….. Nay chuyển đến: ……………………………………………………………………………………………………………………………… Đề nghị BHXH nơi đến cấp thẻ mới cho đối tượng theo qui định. ...

Bảng thống kê phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC6 BH theo Thông tư số : 04/2004/ TT- BCA Ngày 31-3-2004 BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ………..ngày……tháng…..năm….      ……………………………………….(Ký...

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

                                                                                                       Mẫu PC5CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      BH...

Mẫu Hóa đơn bán hàng

Mẫu Hóa đơn bán hàng (Hóa đơn lẻ) không do Bộ Tài chính cấp dùng trong các cửa hàng. Download Mẫu Hóa đơn bán hàng (file Excel) để biết thêm chi tiết Link download : http://m-123-30-128-107.download.com.vn/Data/file/2013/thang02/20/Mau_HoaDonLe.xls Nguồn:...

Mẫu bảng cam kết thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————-  BẢNG CAM KẾT THỰC TÂP Kính gửi : ……………………………………………………………………………………….. …………………………….. Họ...

Mẫu văn bản di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–o0o—– DI CHÚC Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………………………………………………………… Chúng...

Mẫu di chúc có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                         DI CHÚC   Hôm nay, ngày ……..tháng ………...

Mẫu bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP ...

Mẫu giấy đề nghị thực tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– GIẤY ĐỀ NGHỊ THỰC TẬP Kính gửi : ………………………………………………….…………...