Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG Kính gửi:……………………………………………………………….. Tôi...

Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước

 TỔNG CỤC THUẾ Cục thuế:……….. Chi cục thuế:………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  ….ngày….tháng….năm…….  TỜ...

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN(dùng cho công dân Việt Nam cư...

Đơn xin cấp giấy phép lao động

TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI] Số: [SO] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  [DIA...

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (DO CHUYỂN QUYỀN THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) Kính gửi: Công ty...

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: …………………………………………………………………….. Tôi...

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

  Tên doanh nghiệp….  Số: ………………….     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Di chúc

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ______________ DI CHÚC Hôm nay, ngày……tháng…….năm……. (Ngày … tháng … năm …), vào lúc…. giờ …..phút,...

Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI] Số: [SO]   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  [DIA...

Biên bản tạm đình chỉ kinh doanh

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: …………… ỦY BAN NHÂN DÂN…………. PHƯỜNG (XÃ) …… Số: …./….  CỘNG HÒA...

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

 TÊN CƠ QUAN ………………… ………………… Số: ……………  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc...

Đề nghị bảo lãnh

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc ————————– ……………, ngày ….. tháng …….....

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Đơn đăng ký cấp giấy phép đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————— …, ngày…..  tháng…..  năm…. ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU...

Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ …..(1)…..,ngày…….tháng……..năm……. ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Kính gửi :……………………..(2)……………………. Tên...

Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________ …..….., ngày…….tháng……..năm….. ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG Kính gửi:...

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

 TÊN NGÂN HÀNG (CÔNG TY) Ngày…….tháng…….năm ….. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ TẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Kính gửi: Ngài Thống đốc Ngân hàng...

Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________ ………, ngày….tháng….năm … ĐƠN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TÀI CHÍNH   Ngày…….tháng……năm……Bộ...

Đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o——- ĐƠN XIN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP …………. Kính gửi: Ban quản lý khu Công nghiệp ……………. –...

Thực hiện đầu tư

 Cơ quan cấp trên:……. Đơn vị chủ đầu tư:……… Ban quản lý dự án:………  Mẫu số B03-CĐT(Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ tài chính)    THỰC...