Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học

1. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M X Y R.        B. M X R Y.            C. Y M X R.          D. R M X Y.

Bi tp trc nghim mn Ha hc

A. 73%.                       B. 50%.                            C. 54%.                         D. 27%.

3. SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2.                                       B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMn O4.

C. O2, nước Br2, dung dịch KMn O4.                 D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.

4. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac

Bi tp trc nghim mn Ha hc

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận

A. tăng lên 2 lần.      B. tăng lên 6 lần.               C. tăng lên 8 lần.           D. giảm đi 2 lần.

6. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH 7 là

A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.                       B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.

C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.                    D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

7. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; O = 16; Cl = 35,5; K = 39)

A. 0,75M.                B. 0,5M.                               C. 0,25M.                      D. 1M.

8. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

A. NH3, SO2, CO, Cl2.                                        B. N2, NO2, CO2, CH4, H2.

C. NH3, O2, N2, CH4, H2.                                   D. N2, Cl2, O2 , CO2, H2.

9. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65)

A. 9,52.                   B. 7,25.                                 C. 8,98.                         D. 10,27.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang09/13/trac-nghiem-hoa-hoc-co-dap-an.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/bai-tap-trac-nghiem-mon-hoa-hoc/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)